Christos Antoniou
Time / DayMondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
16:00
-
17:00
Kids white Belt 3-5
16:30
-
17:30
Christos AntoniouMain stage
Kids white Belt 3-5
16:30
-
17:30
Christos AntoniouMain stage
17:00
-
18:00
kids color belts
17:30
-
18:30
Christos AntoniouMain stage
kids color belts
17:30
-
18:30
Christos AntoniouMain stage
18:00
-
19:00
kids white belts 6-12
18:30
-
19:30
Christos AntoniouMain stage
kids white belts 6-12
18:30
-
19:30
Christos AntoniouMain stage
19:00
-
20:00
Adults color belts
19:30
-
20:30
Christos AntoniouMain stage
Adults color belts
19:30
-
20:30
Christos AntoniouMain stage
Adults color belts
19:30
-
20:30
Christos AntoniouMain stage
20:00
-
21:00
Adults white belts
20:30
-
21:30
Christos AntoniouMain stage
Adults white belts
20:30
-
21:30
Christos AntoniouMain stage
 • Monday

  • Kids white Belt 3-5
   16:30 - 17:30
  • kids color belts
   17:30 - 18:30
  • Adults color belts
   19:30 - 20:30
  • Adults white belts
   20:30 - 21:30
 • Tuesday

  • kids white belts 6-12
   18:30 - 19:30
  • Adults color belts
   19:30 - 20:30
 • Thursday

  • Kids white Belt 3-5
   16:30 - 17:30
  • kids color belts
   17:30 - 18:30
  • Adults color belts
   19:30 - 20:30
  • Adults white belts
   20:30 - 21:30
 • Friday

  • kids white belts 6-12
   18:30 - 19:30